Prøvetagning
Vi tager jordprøver fra ikke analyseret jord efter følgende retningslinjer:

Jordens oprindelse Minimumsprøvetal Prøveantal for dokumentation af uforurenet jord
Kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton 1 prøve pr. 30 ton
Områdeklassificerede grunde eller offentlige vejarealer 1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton

Kemisk analyse og kategorisering af jord
Alle jordprøver bliver analyseret på et akkrediteret laboratorium. Vejjord og jord fra områdeklassificerede arealer skal mindst analyseres for de parametre, der er nævnt i tabellen herunder.

Jordens placering forud for modtagelse Analyseparametre
Områdeklassificerede arealer eller vejjord Totalkulbrinte (inkl. fraktioner C5-C10, C10-C25 og C25-C35)
PAH (inkl. flouranthen, benz (b+j+k) flouranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og ideno(1,2,3-cd)
Cadmium (Cd)
Kobber (Cu)
Bly (Pb)
Zink (Zn)

Ved analyse af jord fra arealer med andre forureningstyper fastlægger kommunens miljøafdeling, hvilke parametre der skal analyseres for.

Jorden bliver kategoriseret efter værdierne i tabellen herunder. Indeholder jorden anden forurening, vil den ikke kunne klassificeres som Kategori 1 eller 2 jord.

Forureningskomponent Grænseværdi Kategori 1
(mg/kg TS)
Grænseværdi Kategori 2 (mg/kg TS) Grænseværdi Kategori 2 (mg/kg TS) med forhøjet kulbrinte indhold
Arsen (AS) <20 <20 <20
Cadmium (Cd) <0,5 <5 <5
Chrom total (cr total) <500 <1000 <1000
Kobber (Cu) <500 <1000 <1000
Kviksølv (Hg) (uorganisk) <1 <3 <3
Bly (Pb) <40 <400 <400
Zink (Zn) <500 <1000 <1000
PAH total <4 <40 <40
Benz(a)pyren <0,3 <3 <3
Dibenz(a,h)antracen <0,3 <3 <3
Kulbrinter (ref.lab. metode 4)
C6-C10 <25 <25 <25
C10-C15 - - <100
C15-C20 - - <150
C20-C40 - - <450
Totalkulbrinter, C6-C40 <150 <300 <500
Kulbrinter (VKI-metoden)
C6-C10 <25 <25 <25
C10-C25 - - <250
C25-C35 - - <300
Totalkulbrinter, C6-C30 <100 <300 <500