Jordhotel Frederikshavn er godkendt modtageanlæg for uforurenet og lettere forurenet jord. Vi opbevarer jorden under kontrollerede forhold, til der er fundet mulighed for genanvendelse uden risiko for miljø og sundhed. Jorden bliver hverken renset eller deponeret på jordhotellet.

Jordhotellet er etableret af A/S TRIGON, Frederikshavn. Formålet er, at gøre det lettere at håndtere overskydende jordmængder fra bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med de gældende regler for klassificering, håndtering og genbrug af overskudsjord.

Med etablering af Jordhotel Frederikshavn er der skabt en lokal mulighed for bortskaffelse af jord, hvilket betyder, at virksomhedernes transportudgifter og øvrige omkostninger minimeres.